Wikimedia Mail Stats: WikiKN‑l

Last active 24231 months ago
All lists
Powerposters
Aliases

Clickable names are for powerposters: editors with at least 200 posts on all lists combined.

period '19
Mar
'19
Feb
'19
Jan
'18
Nov
'18
Sep
'18
Aug
'18
Jul
'18
Jun
'18
May
'18
Apr
'18
Mar
'18
Feb
'18
Jan
'17
Dec
'17
Nov
'17
Oct
'17
Sep
'17
Aug
'17
Jul
'17
Jun
'17
May
'17
Mar
'17
Jan
'16
Nov
'16
Sep
'16
Aug
'16
Jul
'16
Jun
'16
May
'16
Apr
'16
Mar
'16
Feb
'16
Jan
'15
Dec
'15
Nov
'15
Oct
'15
Sep
'15
Aug
'15
Jun
'15
May
'15
Apr
'15
Mar
'15
Jan
'14
Nov
'14
Oct
'14
Sep
'14
Aug
'14
Jul
'14
Jun
'14
May
'14
Apr
'14
Mar
'14
Feb
'14
Jan
'13
Dec
'13
Nov
'13
Oct
'13
Sep
'13
Aug
'13
Jul
'13
Jun
'13
May
'13
Apr
'13
Mar
'13
Feb
'12
Dec
'12
Nov
'12
Oct
'12
Sep
'12
Aug
'12
Jul
'12
Jun
'12
May
'12
Apr
'12
Mar
'12
Feb
'12
Jan
'11
Dec
'11
Nov
'11
Oct
'11
Sep
'11
Aug
'11
Jun
'11
May
'11
Apr
'11
Mar
'11
Feb
'11
Jan
'10
Dec
'10
Nov
'10
Oct
'10
Mar
'10
Jan
'09
Dec
'09
Oct
'09
Aug
'09
Jul
'09
Jun
'09
May
'09
Feb
'08
Nov
'08
Sep
'08
Jun
'08
Apr
'07
Dec
'07
Oct
'07
May
'07
Apr
'07
Mar
'07
Jan
'06
Dec
'06
Nov
'06
Oct
'06
Sep
'06
Aug
'06
Jul
'06
May
'06
Apr
'06
Mar
'06
Jan
'05
Nov
'05
Oct
'05
Sep
'05
Aug
'05
Jul
'05
Jun
'05
May
'05
Apr
'05
Mar
'05
Feb
'05
Jan
'04
Dec
'04
Nov
Total822
3

3

5

1

2

7

2

4

1

5

4

9

5

7

1

2

4

10

5

11

3

2

2

2

3

3

1

7

1

2

5

3

2

3

8

5

3

1

5

3

3

10

7

4

2

6

1

9

3

26

6

1

2

3

1

17

10

11

10

3

10

8

8

2

4

2

2

7

8

4

7

9

5

10

21

17

16

7

2

2

5

4

3

7

2

21

14

21

7

1

1

2

13

1

10

1

2

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

5

1

2

3

6

8

10

12

6

1

23

5

5

1

3

13

2

18

33

9

9

5

26

8

11

25
Hari Prasad Nadig107                                         11      6     3           1             121 3695  12  1        22    1    3 6211332101442 4112
Pavanaja U B64                                               4273111 7632261                                               1   11       2 4 41 22  
H P Nadig54                                                                                                           31 12444            3463613
omshivaprakash at gmail.com32                    1 2  1       2  1 1 211      1  1    3  11 1 11 11      611                                                      
Noopur Raval25                                                                     346453                                                          
CherianTinu Abraham24                                                          1               131    1 3  7421                                           
Holalkere Laxmivenkatesh24                                         1   1 2     1  12  1      1                   1    9 4                                      
Omshivaprakash | Wikimedia23                                  1    1 2  11 1             1 1    2  1 254                                                         
Ananth Subray2212212    1111        1  21  1 3   2                                                                                                  
Dr.U.B. Pavanaja19           1                   1 1232 3  321                                                                                         
Ashwatha Matthur19                                          2                                                                    2 1           2   6114
Shiju Alex15                                                                          332311 1   1                                               
Hisham14                                                                      11127  1 1                                                     
Gopala Krishna A14     3    12121121                                                                                                                   
Rohith Ajjampur13                                                                                                                     1    1  11  5  4
Krishna Chaitanya Velaga11      121412                                                                                                                         
Venkatesha Murthy11                                                                                   1 1                                       3 213   
Harish9                                                 1        2                2         3    1                                          
Vishnu9                                              1116                                                                                   
Anoop Rao9           1 1  23 11                                                                                                                
Dr. U.B. Pavanaja9            21     1      11 11 1                                                                                                    
Sudarshan HS8                                                                                                                   1 313             
shivaray kotawal8                                  1    1   1             11           1              2                                               
K.N. Manohar8                                                                                                                  41 21              
Vikas Hegde7 1               11          111                 1                                                                                   
Basavaraj Talwar6                                                                                                                          1 14       
Abhiram C6                                                          1     2  1       11                                                        
Hisham Mundol6                                                                                31  2                                                
Nagabhushana Swamy6                                         1       1                                   1                               1    1  1       
Vishnu T5                                        1              3 1                                                                           
arun hegde5                           1                                                                                         1    1  2       
Omshivaprakash HL5                                                                  14                                                                 
Dr Pavanaja5     1                     1                12                                                                                       
Lokesha Kunchadka51 1  1 1    1                                                                                                                        
Chamaraj Savadi5                                                                                              5                                      
Yogesh योगि5                                   1 11      1   1                                                                                   

Please don't confuse number of posts of a person with relevance of that person's contributions. Less may be more in some cases.

Generated on Tue, Mar 26, 2019 13:15 (UTC)
Script version:0.3
Author:Erik Zachte (Web site)
Mail:erikzachte@###.com (<nospam> ### = infodisiac </nospam>)